• Masz pytania? Zadzwoń
 • 503-508-200
 • |
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin zakupów

Strony transakcji

§1 

Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym GASTRONOMICO.PL, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego GASTRONOMICO.PL jest właściciel sklepu - firma Magnum-Pro zwana dalej Sprzedawcą.

Podmiot prowadzący :
MAGNUM-PRO
ZIELONA 25
42-256 OLSZTYN
NIP: PL 949-182-92-66
REGON: 240103010
Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do:
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Olsztyn pod nr 1926 .

§2

Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem naszego sklepu oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży. 

§3

Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Magnum-Pro na stronie www.gastronomico.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu GASTRONOMICO.PL podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie.

§4

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. 

§5

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

§6

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego. 

§7

Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia oraz otrzymanie maila ze statusem PRZYJĘTE DO REALIZACJI

§8

Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

§9

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia. 

§10

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia. 

§11

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do sklepu przez Dostawcę. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji oraz kosztów dostawy można uzyskać w zakładce Informacje. 

§12

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności: 

 • przelew złożony na konto GASTRONOMICO.PL
 • płatność elektroniczna (np. system eCARD) 
 • gotówka i odbiór osobisty
 • za pobraniem 


§13

Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. 

§14

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". 

§15

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. 

§16

Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.gastronomico.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na gastronomico.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą.

Zwroty  

§17

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument.

§18

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłania go na wskazany adres e-mail: sklep@gastronomico.pl. W informacji zwrotnej Klient otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć paczkę ze zwracanym produktem. 

§19

Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży.

§20

Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane oraz koszty związane z transportem zamówienia.

§21

Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane. 

§22

Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

§23

Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. W przypadku płatności kartą, pieniądze będą zwrócone na konto karty płatniczej. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres Sprzedawcy.

Reklamacje 

§24

GASTRONOMICO.PL dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości zakupionych produktów powinny być zgłoszone odpowiedniemu pracownikowi, który w miarę możliwości będzie mógł wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Sprzęt sprzedawany w sklepie www.gastronomico.pl objęty jest 12 miesięczną gwarancją. Podstawowym dokumentem wiążącym obie strony transakcji jest faktura sprzedaży.

§25

GASTRONOMICO.PL podejmie działania, aby wadliwy produkt mógł zostać wymieniony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wadliwego towaru na adres: sklep@gastronomico.pl. 

§26

W przypadku, gdy wymiana towaru na nowy nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. 

§27

Nie uznanie roszczeń gwarancyjnych przez GASTRONOMICO.PL może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 • uszkodzeń mechanicznych, 
 • uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku, 
 • użytkowaniu w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji lub zaleceniach, 
 • uszkodzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź itp. 


§28

W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności gwarancyjnych. 

§29

GASTRONOMICO.PL nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktów wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem produktu.

Postanowienia końcowe 

§30

 

 • Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz . U. z 2016 r., poz.922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. jest każdorazowo firma Magnum-Pro Paweł Rysiński z siedzibą w Częstochowie, pod adresem: ul. Bugajska 37, 42-208 Częstochowa.
 • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Klient posiada także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 • Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, tj. świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.
  Użytkownik odrębnie wyraża i cofa zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Sklepu.

 

 

§31

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§32

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania. 

§33

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 


Zapraszamy do zakupów
Zespół GASTRONOMICO.PL

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
Sklep internetowy od home.pl